bolagsordning

Aktiebolagets firma är mvv holding ab (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Vara.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom dotter- och/eller intressebolag driva teknisk konsult- verksamhet inom industriell utveckling innefattande konstruktion, beredning, produkt- ionsteknik, produktionsekonomi och också utveckla och tillhandahålla IT-system för stöd till dessa funktioner och därmed jämförlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgår till lägst SEK 9 900 000 och högst SEK 39 600 000.
Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.
A-aktier kan utges till ett antal av lägst 50 000 och högst 200 000 och B-aktier av lägst 4 900 000 och högst 19 600 000.
Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot be- talning kontant eller genom fordringskvittning gäller
att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av aktieslagen ges ut, ger varje gammal aktie, oavsett aktieserie, företrädesrätt till ny aktie,
att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt
att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den man delta ej kan ske, genom lottning.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot be- talning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas före- trädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 4 950 000 och högst 19 800 000 stycken.
1 (3)
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på års- stämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma, för granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskap- erna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt bolagets hemsida.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
§ 8 Årsstämma
Årsstämman hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. V al av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. V al av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i före-
kommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i före- kommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisors-
suppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231
§10 Deltagande på bolagsstämma
För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna
2 (3)
dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.
§11 Avstämningförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och an- tecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 12 Hembud för A-aktier
Har A-aktier övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas A-aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.
När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lös- ningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmä- lan hos styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lott- ning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så lång ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav av A- aktier.
Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.
Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos sty- relsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skilje- domsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.
Om inte, inom stadgad tid, någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

postadress

Box 26, SE 534 21 Vara

besöksadress

Storatorget 4, Vara
Hitta hit»

telefonnummer

+46 (0)500 49 59 30

följ oss på sociala medier

linkedin-logo       fb icon 325x325